මහ මුහුදේ බෝට්ටුව පෙරලුන ධීවරයෙක් බේරා ගත් ත්‍රාසජනක මෙහෙයුම | GetFunTV

9 K Views

GetFun.LK
Published 2 months ago

ධීවරයො කියන්නෙ හරිම අවධානම් රැකියවක් කරන පිරිසක් කියලා අපි හොඳටම දන්නවා. තමන්ගෙ ජීවිතේ ගැනවත් හිතන්නෙ නැතුව තමයි ධීවරයො මුහුදෙ යන්නෙ. මුදු ගිහිල්ල අභාග්‍ය සම්පන්න ඉරණමකට මුහුනපාපු ධීවරයෙක් ගැනයි මේ..

0 Comments

Please login to comment