තමන්ගේ ජීවිතය බේරා ගත් මිනිසා මුණ ගැසීමට වසරකට වරක් කිලෝමීටර් 8050 ක් තරණය කර පැමිණෙන පෙන්ගුඉන්

9 K Views

අපේ මහත්තයා
Published 2 months ago

තමන්ගේ ජීවිතය බේරා ගත් මිනිසා මුණ ගැසීමට වසරකට වරක් කිලෝමීටර් 8050 ක් තරණය කර පැමිණෙන පෙන්ගුඉන්

0 Comments

Please login to comment