එතෙක් මෙතෙක් ඉතිහාසයේ ලොව බිහි වූ දක්ෂතම සහ වැඩිම සතුරන් ප්‍රමාණයක් ඝාතනය කල ස්නයිපර් වෙඩික්කරුවා

12 K Views

KnowThis
Published 2 months ago

එතෙක් මෙතෙක් ඉතිහාසයේ ලොව බිහි වූ දක්ෂතම සහ වැඩිම සතුරන් ප්‍රමාණයක් ඝාතනය කල ස්නයිපර් වෙඩික්කරුවා

0 Comments

Please login to comment