කොකේන් වලට වඩා සීනි භයානකයි! | GetFunTV

13 K Views

GetFun.LK
Published 2 months ago

සීනි කියලා කියන්නෙ කොකේන් කියන දරුණු මත් ද්‍රව්‍යට ඇබ්බැහියක් ඇති කරන්නක් කියල සෞඛ්‍ය අංශ වාර්තා කරනවා.. ඔවුන් කියන්නෙ සීනි වල සීමිත කැලරි ප්‍රමාණයක් තිබ්බට කිසිම පෝෂණයක් නෑ කියලයි.

0 Comments

Please login to comment