ගෝඨාභය බලයට එන්නත් කලින් නීතිය නවනවද?

7 K Views

GetFun.LK
Published 5 months ago

ගෝඨාභය බලයට එන්නත් කලින් විනිසුරුවරු ඔහුගේ නඩුවෙන් ඉවත් වෙනවා.. අභියාචනාධිකරණයෙන් ඔහුගෙ නඩු වලට තහනම් නියෝග නිකුත් වෙනවා... මොකක්ද මේ වෙන්නෙ..?

0 Comments

Please login to comment