වාසනාව ගෙනදෙන ඉඩමක් තෝරා ගන්නේ කෙසේද? - By Hasanka Dodanduwa

18 K Views

GetFun.LK
Published 2 months ago

නිවසක් ඉදිකිරීමට බලාපොරත්තු වන ඔබ දනය පිරී ඉතිරි යන්නට ඉඩමක් තෝරාගත යුත්තේ මෙහෙමයි. Mr. Hasanka Dodanduwa explains how to select a land or plot according to Vastu Shastra. Thank you so much for watching. Make sure you share the video with your friends and don’t forget to subscribe and be a part of GetFun Nation! ---------------------------------------------------------------------------------------- Our Social Media: Facebook: https://www.facebook.com/GetFunTV/ Viutube: http://viutube.lk/view_channel.php?user=GetFunTV ---------------------------------------------------------------------------------------- For more videos and articles visit: http://www.getfun.lk/

0 Comments

Please login to comment