මහින්දගේ ඉන්දියානු සංචාරය ආණ්ඩුව පෙරලයිද? | GetFunTV

19 K Views

GetFun.LK
Published 3 months ago

රටේ පවතින වත්මන් දේශපාලන තත්වය පිලිබදව සයිබර් දේශපාලන ක්‍රියාකාරී අභීත එදිරිසිංහ මහතා දැක්වූ අදහස්...

0 Comments

Please login to comment