ඇමරිකානු සහයෙන් ඉන්දුනීසියාවේ ලක්ෂ ගණනින් සිදු වූ මහා ජන සංහාරය..

6 K Views

KnowThis
Published 2 months ago

ඇමරිකානු සහයෙන් ඉන්දුනීසියාවේ ලක්ෂ ගණනින් සිදු වූ මහා ජන සංහාරය..

0 Comments

Please login to comment