වෙනස තිබුනේ එක ක්‍රීඩකයෙක් නිසා,පරාජයෙන් පස්සේ හතුරු කියපු දේ...

47 Views

CricketLanka
Published 1 month ago

වෙනස තිබුනේ එක ක්‍රීඩකයෙක්ගෙද අපි බලමු නවසීලන්තයේ දී මොනවා වෙයිද කියල..

0 Comments

Please login to comment