වෙනත් රටවල් වල පාර්ලිමේන්තු තුල ගහ මරාගත් අවස්ථා මෙන්න

5 K Views

GetFun.LK
Published 4 weeks ago

පාර්ලිමේන්තුව තුල ගහ මරා ගත්තේ අපේ ලංකාවේ විතරද? නැහැ ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි. ලෝකේ තවත් බොහොමයක් රටවල මේ විදියට පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ අපූර්වත්වය මනාව පෙන්වපු අවස්ථා ඕනේ තරම් තියෙනවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝව ඒ ගැනයි.

0 Comments

Please login to comment